Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.PirkKondicionierių.lt“ internetinėje parduotuvėje (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.

Internetinė parduotuvė adresu www.pirkkondicionieriu.lt priklauso Pardavėjui - įmonei MB „Pastatų sistemos“.

1.2. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, - tik turėdami tėvų, globėjų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.

1.4.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs perkamų prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti užsakymą“.

2.2. Pirkėjui suteikiama galimybė susipažinti su šiomis taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Pirkėjui draudžiama pateikti užsakymus jeigu jisai nesusipažino ir (ar) nesutinka su taisyklėmis ir (ar) kuria nors jų dalimi. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis, jos jam aiškios ir jis basalygiškai su jomis sutinka.

2.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už jokius atvejus, kai Pirkėjas nesusipažino su taisyklėmis.

2.4. Šios taisyklės, kartu su pateiktu apmokėjimu tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, kuri yra privaloma abiem Šalims.

 

3. Privatumo politika

3.1. Pirkėjų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje tik laikydamasis šių taisyklių

Pirkėjas privalo pateikti teisingą informaciją leidžiančią jį identifikuoti

4.2. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos Internetinėje parduotuvėje duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoti Pardavėją – naudojant Internetinėje parduotuvėje nurodytus kontaktus. Tuo atveju, jei Pirkėjas šios pareigos neįvykdo, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl to, jog tretieji asmenys Pirkėjo vardu atliko prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje.
4.3. Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių, įskaitant bet neapsiribojat intelektine nuosavybės apsauga, reklamos reguliavimu.

4.5. Pirkėjui draudžiama naudojantis internetine parduotuve kelti pavojų parduotuvės tinkamam veikimui ir stabilumui ar riboti kitų Pirkėjų galimybę naudotis paslaugomis.

 

 

 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes Pirkėjams

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti arba organizuoti prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu Pirkėjas tai užsako.

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išskirtinais atvejais -  panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdus: atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste ir apmokant iš anksto bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5.7. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Internetine parduotuve, pranešus apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5.8. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 

 

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo perkamų prekių užsakyme yra nurodytos eurais su PVM.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes - naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu. Prekės Pirkėjui parduodamos tuo metu galiojančiomis kainomis.

6.3. Atsiskaitydamas naudojantis elektronine bankininkyste ir apmokant iš anksto bankiniu pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.4. Pardavėjas turi teisę bet kada, neinformuodamas Pirkėjo, keisti visą informaciją apie Prekes įskaitant bet neapsiribojant jų sudėtimi, komplektacija, aprašymu, tiekimo terminu, pristatymo salygomis.

6.5. Pirkėjas supranta, kad visa pateikta informacija apie Prekes yra skirta tik pradiniam susipažinimui su Prekėmis ir jų asortimentu ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu padaromas sprendimas įsigyti Prekes. Pirkėjas apmokėdamas už Prekes besalygiškai patvirtina, kad jo pasirinktos prekės vertė atitinka jos kainą.

6.6. Prekių įsigijimas išsimokėtinai nenumatomas

 

7.Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas. Galima Prekes pasiimti pačiam Mokyklos g. 21 Bukiškis darbo metu. Apie paruoštas prekes Pirkėjas informuojamas telefonu
7.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.3. Prekių pristatymo mokestis yra XX EUR. Pirkėjas gali pasirinkti ir Prekių montavimo paslaugą. Tokiu atveju įrangos pristatymo mokesčiui taikoma 100 proc nuolaida.

7.4. Prekių pateikimo Pirkėjui terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui  pateikiamos nelaiku ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.

7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

8. Prekių kokybės garantija

8.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės bendrosios savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas pats teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas arba nukreipdamas Pirkėją į tiekėjų garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

8.4. Prekėms nesuteikiama garantija jeigu Pirkėjas Prekę naudoja ne pagal jos paskirtį arba neatlieka būtinų techninių profilaktikų.

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Tinkamos kokybės prekių, kurios nepatiko arba netiko Pirkėjui, grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ar paslaugas ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke, jeigu: 
9.2.1. pirkėjas grąžina prekes ar paslaugas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekių pristatymo dienos 
9.2.2.  prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė: 
9.2.1.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. ir negali būti naudotos);.
9.2.1.2. Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
9.2.1.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
9.2.1.4. Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
9.2.1.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo pirkėjo gauta; 
9.2.1.6. būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priedus
9.3. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias Prekių, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas. 
9.4. Taisyklių 9.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti. 
9.5. Netinkamos kokybės ar kokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
9.6. Visos su grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.
9.7. Grąžinant ar keičiant įsigytas prekes ar paslaugas, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą
9.8. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises. 
9.9. Už grąžintas prekes ar paslaugas sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

 

 

 

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes .

10.2. Pirkėjas atsako už savo (o šių Taisyklių 4.1. p. nurodytu atveju – ir už trečiųjų asmenų) veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
10.3. Pirkėjas  atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
10.4. Internetinė parduotuvė neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas susisiekti su Pardavėju gali Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.2. Pirkėjas supranta, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už internetinės parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius. .
12.3. Pirkėjas supranta Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Pirkėjui ar tretiesiems asmenimis.
12.4. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus atsakingas už bet kuriuos Pirkėjo veiksmus arba neveikimą susijusį su Prekių įsigijimu ir šių Taisyklių laikymusi. 
12.5. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis. 
12.6. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
12.7. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pardavėjo prekę.
12.8. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.